A magyarok története - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Irodalom - művészet - tudomány Költészet - próza A magyarok története

A magyarok története

Ár: 1 990 Ft

Elfogyott
Benedek Elek

A magyarok története

  • Kiadó: Olvasók Háza
  • Kiadás éve: 2013
  • Kötés: ragasztott
  • Oldalszám: 272

Be­ne­dek Elek eb­ben a könyvében a ma­gyar tör­té­nel­met me­sé­li el a kez­de­tek­tõl, At­ti­la le­gen­dás bi­ro­dal­má­tól, a hon­fog­la­lás­tól egé­szen a ki­egye­zé­sig. Sor­sunk tö­mör fog­la­la­ta ez, „Elek apó” le­nyû­gö­zõ stí­lu­sá­ban el­me­sél­ve. Ezek a ve­re­tes ma­gyar nyel­ven írt szövegek a 20. században sok ki­ad­vány­ban mél­tat­lan át­dol­go­zást szen­ved­tek. A Ki­adó le­po­rol­ta a tör­té­ne­tek­re vé­let­len, vagy ál­sá­gos szán­dék­ból rá­ra­kó­dott port, és Be­ne­dek Elek eredeti szö­ve­gét ál­lí­tot­ta hely­re.

Már a ró­ma­i­ak is tud­ták: a tör­té­ne­lem az élet ta­ní­tó­mes­te­re. De va­jon a 21. szá­za­di em­ber a glo­ba­li­zá­ló­dó vi­lág­ban ka­ted­rá­­ra en­ge­di-e a tör­té­nel­met? A magyarok története című  történelmi olvasókönyv nemzettudatunk, történeti önismeretünk alapjaival ismerteti meg az olvasókat. Kin­cses­ház ez, a­mely­bõl nem­ze­ti kul­tú­ránk olyan ér­té­kei sar­jad­tak ki, mint Arany Já­nos nagy epo­szai. Ben­nük rej­lik nem­ze­ti tu­da­tunk alapja, magyarságunk sorsformáló történetei.
A könyv múl­tun­kat be­csül­ni ta­nít, he­lyün­ket je­lö­li ki a né­pek ten­ge­ré­ben, de úgy, hogy nem­ze­ti lo­bo­gón­kat a kö­zös em­be­ri ér­té­kek elõtt is meg­hajt­ja, mert nincs múlt­ja an­nak a nem­zet­nek, aki a né­pek el­le­né­re akar ön­ma­ga ma­rad­ni.  

BIK Könyvkiadó