A Biblia az ökológiai válságról - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Egy témáról röviden A Biblia... sorozat A Biblia az ökológiai válságról

A Biblia az ökológiai válságról

Eredeti ár: 250 Ft20% Ár: 200 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia az ökológiai válságról

  • Kiadó: BIK Könyvkiadó
  • Kiadás éve: 2004
  • Kötés: tűzött
  • Oldalszám: 16

Mi­lyen pró­fé­tai jö­ven­dö­lé­sek ta­lál­ha­tók a Bib­li­á­ban Föl­dünk ter­mé­sze­ti ál­la­po­tá­nak hegy­om­lás­sze­rű meg­ren­dü­lé­sé­ről. Va­gyis ar­ról, ami­ről az utób­bi har­minc év­ben kezd­tek el egy­re töb­bet be­szél­ni, s amely­ről az utób­bi tíz-ti­zen­öt év­ben már na­pon­ta ad­nak hí­re­ket a tö­meg­tá­jé­koz­ta­tás­ban. Hall­ha­tunk, ol­vas­ha­tunk ar­ról, mi­lyen ve­szély fel­le­gei tor­nyo­sul­nak Föl­dünk élő­vi­lá­ga fe­lett, két­sé­ges­sé té­ve, ha nem is a hol­na­pot, de a hol­na­pután­t; vagy ahogy a Bib­li­át alig­ha is­me­rő ter­mé­szet­tu­dós­ok és ku­ta­tók ma­nap­ság egy­re in­kább ki­fe­je­zik: ha ez így megy to­vább, két-há­rom év­ti­zed múl­va az élet is ki­vész boly­gónk­ról.

BIK Könyvkiadó