Egy témáról röviden - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Egy témáról röviden

Nézet:
A Biblia a bűnrendezésről Reisinger János
A Biblia a bűnrendezésről

150 FtKosárba

A Biblia a bűnrendezésről

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia a bűnrendezésről

BIK Könyvkiadó

Mi a bűn, lehet-e "rendezni" azt, amit elrontottunk?

A Biblia a gyógyításról Reisinger János
A Biblia a gyógyításról

150 FtKosárba

A Biblia a gyógyításról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia a gyógyításról

BIK Könyvkiadó

Mesterkélt civilizációnk egészséget romboló bűnökre bátorít. A természettel harcban állnak a hagyományok és a divat: a szokások, melyeket megkövetelnek, és az élvezetek, amelyeknek táptalajt adnak, egyre csökkentik mind a fizikai, mind a szellemi erőt, és elviselhetetlen terhet rónak az emberiségre. Iszákosság és bűnözés, betegség és szerencsétlenségek - ezt látjuk mindenütt. Sokan tudatlanságból szegik meg az egészségügyi törvényeket, ezért tanítani kell őket. A nagy többség viszont többet tud ezekről, mint amennyit gyakorol. Meg kell értetni velük, mennyire fontos, hogy útmutatóként fogadják el azt, amit megismertek. Az orvosnak számos alkalma van arra, hogy egyrészt megismertesse az egészség elveit, másrészt pedig megmutassa, milyen fontos betartani, gyakorolni ezeket. Megfelelő tanítással sokat tehet a kimondhatatlanul nagy károkat okozó gonoszságok jóvátételéért.

A Biblia a halálról Reisinger János
A Biblia a halálról

150 FtKosárba

A Biblia a halálról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia a halálról

BIK Könyvkiadó

Bű­ne­ink mi­att ha­lunk meg, ame­lyek egy­részt örö­költ haj­la­ma­ink­ból kö­vet­kez­nek, más­részt ön­ző gon­dol­ko­dá­sunk­ból fa­ka­dó rossz dön­té­­seink hív­nak lét­re és ál­lan­dó­sí­ta­nak rossz szo­­káso­kat, kí­ván­sá­go­kat. Ah­hoz, hogy a ha­lált le­győz­zük, a bűnt kell le­győz­nünk. Ez egye­dül Jé­zus Krisz­tus ál­tal le­het­sé­ges, aki ön­fel­ál­do­zó sze­re­te­té­vel megnyeri a bi­zal­mun­kat, majd meg­­té­ré­sünk után erőt ad az Is­ten sze­re­tettör­vé­nye irán­ti en­ge­del­mes­ség­hez - hoz­zánk ha­son­ló gyen­ge em­be­ri ter­mé­szet­ben meg­va­ló­sí­tott győ­zel­mes éle­té­vel.

A Biblia a házasságról Reisinger János
A Biblia a házasságról

150 FtKosárba

A Biblia a házasságról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia a házasságról

BIK Könyvkiadó

Sok szó esik mostanában a házasság általános válságáról. Néhány éve fordult meg az európai helyzet: többen élnek együtt házasságkötés nélkül, úgynevezett "nyitott házasságban", mint a hagyományos egybekelést vállalva, esküvővel, rokonságot meghívó lakodalommal. Magyarországon ma minden harmadik gyermek házasságon kívül születik. A házasságban élők között pedig a válások száma már jó ideje folyamatosan növekszik.
A szerző alapvető kérdésekre keresi a választ:
- Mi a házasság?
- Miben más a házasság, mint a többi szeretetkapcsolat?
- Hogyan lehet felkészülni a házasságra?
- Mi a jó házasság titka?

A Biblia a küzdő imádságról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Vankó Zsuzsa

A Biblia a küzdő imádságról

BIK Könyvkiadó

Tanulmányunk a "küzdő imádság" különleges fogalmát veszi nagyító alá. Ilyen imádság által győzött Jákób, a testi és lelki Izráel ősatyja, névadója, és úgyszintén Jézus, az emberré lett isteni Megváltó. Az ősatya tapasztalata is, de különösen Jézus Krisztus hitélete minta, követendő példa számunkra. Szükséges, hogy megtanuljuk Tőle a "küzdő imádságot", mert ez nélkülözhetetlen a valódi hitbeli, lelki győzelemhez a Szentírás szerint.

A Biblia a lelki szegénységről

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia a lelki szegénységről

BIK Könyvkiadó

"Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa." Bibliát ismerők és kevésbé ismerők idézgetik, és intézik is el gyakran egy kézlegyintéssel, mint amit nem lehet, vagy felesleges is megérteni.

A Biblia a nyugalomnapról Reisinger János
A Biblia a nyugalomnapról

150 FtKosárba

A Biblia a nyugalomnapról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia a nyugalomnapról

BIK Könyvkiadó

A Biblia szerint a semmiből világokat (Zsid. 1:2) teremtő isteni személyek bölcsessége örök időbeosztást is létrehozott. Földünk teremtése során érzékeltették a helyes időbeosztást, amely végtelenül egyszerű, ugyanakkor kimeríthetetlenül mélységes. Egyetlen pillanat, vagy évmilliárdok alatt is teremthettek volna, ám ők a hatnapi teremtés mellett döntöttek, a hetedik napon pedig "megszűnt Isten minden munkájától, ezért megáldotta a hetedik napot és megszentelte azt" (I.Móz. 2:2-3)

A Biblia a predesztinációról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia a predesztinációról

BIK Könyvkiadó

A bibliai predesztinációról szóló tanítást a felismerhetetlenségig eltorzították az idők folyamán. Nem Isten nagyságát ismerték el, hogy az élet és a történelem keszekuszaságaiban is biztosítani tudja az ember szabadságát, hanem kényszerítéssel, vagy a dolgok kézben tartásának feladásával vádolták meg. Így jött létre a kettős predesztináció tanítása, mely azt a félelmetes felfogást terjeszti, hogy Isten előre elrendel egyeseket az üdvösségre, másokat a kárhozatra.

A Biblia a szabadságról Reisinger János
A Biblia a szabadságról

150 FtKosárba

A Biblia a szabadságról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia a szabadságról

BIK Könyvkiadó

Ha a szabadságról nyilatkoznak, az emberek általában két dologra szoktak utalni. "Az a szabadság, ha azt csinálok, amit akarok" - így szól az egyik érvelés. "Ha nem tehetem meg a jón kívül a rosszat is, nem vagyok szabad" - valahogy így hangzik a másik.
Ezek szerint a szabadság elsősorban cselekvési szabadság, "akaratszabadság", másodsorban a rossznak mondhatunk köszönetet érte, hiszen ha a rossz nem léteznék, gúzsba kötött szolgák lennénk.
Vizsgáljuk meg tehát tüzetesen, miben is áll a szabadság a Biblia szerint! 

A Biblia a zsidó nép kiválasztásáról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia a zsidó nép kiválasztásáról

BIK Könyvkiadó

A Bibliában foglalt iratok alapján szeretnénk röviden, de hitelt érdemlően vázolni, honnan ered a zsidó nép, volt-e Istentől való kiválasztása, s ha igen, milyen célt szolgált, fennmaradt-e vagy megszűnt ez a kiválasztottság az idők során, s vannak e próféciák a bibliai kánon lezárulása utáni időkről e népre vonatkozóan. Ezeket a kérdéseket kívánjuk szemügyre venni, s lépésről választ is találni rájuk a sorozat legújabb részében.

A Biblia az álmokról Reisinger János
A Biblia az álmokról

150 FtKosárba

A Biblia az álmokról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia az álmokról

BIK Könyvkiadó

Mit tudhatunk az "álmokról"? Reisinger János rövid tanulmánya a Biblia alapján keresi a választ a kérdésre.

A Biblia az angyalokról Reisinger János
A Biblia az angyalokról

150 FtKosárba

A Biblia az angyalokról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia az angyalokról

BIK Könyvkiadó

Az angyalok küldetése az, hogy szolgálatot töltsenek be azok érdekében, akik örökölni fogják az üdvösséget. Járnak a föld egyik végétől a másikig, hogy erősítsék a szenvedőket, védelmezzék a veszélyben lévőket, és szíveket nyerjenek meg Krisztusnak. Senkit sem hanyagolnak el, senkit sem mellőznek - Isten nem személyválogató.

A Biblia az egyházról Reisinger János
A Biblia az egyházról

150 FtKosárba

A Biblia az egyházról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia az egyházról

BIK Könyvkiadó

Az egyház szó jelentését számtalan ember tudatában a talányok köde burkolja. Szinte mindenki mást ért rajta.
Vérség vagy választás dolga-e az egyházhoz tartozás? Mi az egyház feladata és felelőssége? Kiváltságos helyzetét ki határozta vagy határozza meg? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a válaszokat, a Biblia megvilágító tömörségének és egyszerűségének a segítségével.

A Biblia az imádatról Reisinger János
A Biblia az imádatról

150 FtKosárba

A Biblia az imádatról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia az imádatról

BIK Könyvkiadó

Az emberi döntéseknek és a nyomukban járó érzelmi megnyilvánulásoknak különböző fokozataik vannak mind a jó, mind a rossz irányban. Hála, tisztelet, imádat - így sorakoznak fel az előbbi lépcsősoron; irigység, vádolás, harag, gyűlölet - így az utóbbin. E fokozatok közül az elsőnek említetteket teszi vizsgálat tárgyává a füzet.

A Biblia az imádságról Reisinger János
A Biblia az imádságról

150 FtKosárba

A Biblia az imádságról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia az imádságról

BIK Könyvkiadó

Kiadványunkban az igazi imádság és imaélet egy-egy nélkülözhetetlen eleméről beszélünk.

A Biblia az istenismeretről Reisinger János
A Biblia az istenismeretről

150 FtKosárba

A Biblia az istenismeretről

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia az istenismeretről

BIK Könyvkiadó

A hétköznapok világában seregnyi baj oka lehet a félreismerés, s ugyanígy az erkölcs és a vallás világában a hamis istenismeretből indulnak ki a gondolkodás, a beszéd, a szokások torzulásai. S ahogy az embereket is tanácsos személyesen vagy közvetlen megnyilatkozásaikból megismerni, Istent hitelesen bemutatni is csak egyetlen valaki tudja: maga az Isten. Jelleme, jövőt érintő több száz kijelentése kétségtelenné teszi, hogy a Biblia Istene nem ember alkotta isten, nem egy bálvány a sok közül.

A Biblia az istenkeresésről Reisinger János
A Biblia az istenkeresésről

150 FtKosárba

A Biblia az istenkeresésről

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia az istenkeresésről

BIK Könyvkiadó

Kevés igazságot hangsúlyos olyan erőteljesen ismételve a Biblia, mint az istenkeresés szükségességét. Miért kell keresni Istent? Nem azért kell keresnünk őt, mintha "elrejtőző" lenne, inkább azért, hogy valóban megtalálhasson. Isten ugyanis előbb keres mindannyiunkat, mint ahogy mi az ő keresésére indulnánk. Az istenkeresés akkor kezdődik, amikor kezdünk tudatára ébredni az ő keresésének és áldozatvállalásának.

A Biblia az istentiszteletről

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia az istentiszteletről

BIK Könyvkiadó

Külső megjelenésükben a legkülönfélébb vallások tarkítják világunkat. A magunk részéről egyszerű tipizálást ajánlunk. Vannak szertartásokra épülő, azaz a külső látványosságot előtérbe helyező felekezetek és istentiszteletek. Egy másik csoportban a misztikum ködébe vezető egyéni és csoportos technikákat láthatunk. A bibliai kereszténység az Ige vallása, az istentisztelet középpontjában az Igének kell állnia. Az ilyen istentisztelet legyen egyszerű, mint Illés próféta Kármel-hegyi imája, ne épület, berendezés, ruha, cselekmény tegye emlékezetessé, hanem a megértett isteni szándék, akarat, mely által az uralkodás helyett a szolgálat útjára kap bátorítást az ember.

A Biblia az ökológiai válságról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia az ökológiai válságról

BIK Könyvkiadó

Mi­lyen pró­fé­tai jö­ven­dö­lé­sek ta­lál­ha­tók a Bib­li­á­ban Föl­dünk ter­mé­sze­ti ál­la­po­tá­nak hegy­om­lás­sze­rű meg­ren­dü­lé­sé­ről. Va­gyis ar­ról, ami­ről az utób­bi har­minc év­ben kezd­tek el egy­re töb­bet be­szél­ni, s amely­ről az utób­bi tíz-ti­zen­öt év­ben már na­pon­ta ad­nak hí­re­ket a tö­meg­tá­jé­koz­ta­tás­ban. Hall­ha­tunk, ol­vas­ha­tunk ar­ról, mi­lyen ve­szély fel­le­gei tor­nyo­sul­nak Föl­dünk élő­vi­lá­ga fe­lett, két­sé­ges­sé té­ve, ha nem is a hol­na­pot, de a hol­na­pután­t; vagy ahogy a Bib­li­át alig­ha is­me­rő ter­mé­szet­tu­dós­ok és ku­ta­tók ma­nap­ság egy­re in­kább ki­fe­je­zik: ha ez így megy to­vább, két-há­rom év­ti­zed múl­va az élet is ki­vész boly­gónk­ról.

A Biblia jó válasz életünk kockázataira

Ár: 330 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

A Biblia jó válasz életünk kockázataira

Olvasók Háza

Biblia az évszázadok múló kulturális, politikai, gazdasági viharait átvészelte, és mégis mai könyv maradt. Mi ennek a titka? Mond-e valamit ez a régi könyv a mai ember mai kérdéseire?

A Biblia Sátánról Reisinger János
A Biblia Sátánról

150 FtKosárba

A Biblia Sátánról

Eredeti ár: 240 Ft38% Ár: 150 Ft

Kosárba
Reisinger János

A Biblia Sátánról

BIK Könyvkiadó

Az Isten létével, gondviselésével szembeni legnagyobb érvnek a történelem során a "Honnan a rossz?" kérdése bizonyult. Ha Isten valóban létezik és mindenható, hogyan jöhetett létre az ő tudta és akarata nélkül a rossz a világegyetemben? Ha pedig tudtával és akaratával jött volna létre, veszélybe kerül Isten szeretete. Hogyan engedhette meg a fájdalmat, a betegséget, a gonoszság ezer fajtáját az életet teremtő és a teremtményeit szerető Isten?

A Bibliáról röviden Cserbik János
A Bibliáról röviden

75 FtKosárba

A Bibliáról röviden

Eredeti ár: 100 Ft25% Ár: 75 Ft

Kosárba
Cserbik János

A Bibliáról röviden

BIK Könyvkiadó

A Szentírás jobb megismerését szolgálja a füzet sok illusztrációval, ábrával.

A csoda Isten szeretetének ajándéka

Ár: 330 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

A csoda Isten szeretetének ajándéka

Olvasók Háza

A csoda életünk olyan váratlan, előre el nem gondolt eseménye, amiben Isten szeretete tükröződik. Isten szeretetének ajándéka a csoda, de szükségünk van a hit szemére is, hogy észrevegyük Isten tetteit értünk. Dr. Szigeti Jenő írása a csoda titkáról szól, amely mögött a bennünket szerető Isten rejtőzik.

 

 

A gonosz akkor győz, ha a jó tétlenkedik

Ár: 290 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

A gonosz akkor győz, ha a jó tétlenkedik

Olvasók Háza

Csak a jó mellett elkötelezett ember nevezheeti magát kereszténynek. Nem külső körülményeink vagy gondolataink tesznek bennünket Krisztus követőivé hanem ha cselekvői vagyunk a jónak. Aki csak tudja a jót, de nem tesz érte semmit, a gonosz győzelmét segíti.

A hit ami a bajokon átsegít Dr. Szigeti Jenő
A hit ami a bajokon átsegít

290 FtKosárba

A hit ami a bajokon átsegít

Ár: 290 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

A hit ami a bajokon átsegít

Olvasók Háza

A hitet a szeretet gyakorlása szüli. Nem Istennek van szüksége rá, hanem nekünk, embereknek, mert hit nélkül emberségünk sérül, alkalmatlanok leszünk a szeretetre. A szeretet nem együttérző gondolat vagy elhatározás, nem is csupán érzés, hanem gyakorlat, cselekedet a másikért.

 

A hit Isten gyógyszere Dr. Szigeti Jenő
A hit Isten gyógyszere

290 FtKosárba

A hit Isten gyógyszere

Ár: 290 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

A hit Isten gyógyszere

Olvasók Háza

Nélkülözhetetlen, hogy bízzak valakiben és bennem is bízzanak. Ha beteg vagyok, nem a gyógyszernek fontos, hogy bevegyem, hanem nekem, aki meg akarok gyógyulni. A hit nem hiedelem, hanem bizalom, gyógyszer  a bizalmatlanságra.

A remény erősebb a félelemnél

Ár: 350 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

A remény erősebb a félelemnél

Olvasók Háza

Kiszámíthatatlan lett a világ. Végtelen sok hatás, érdek, szándék pókháló­­jának foglyai vagyunk. Csapdát építettünk önma­­­­­­­­­gunk­­nak, amibõl nem tudunk kitörni. Ezért úrrá lett rajtunk a félelem.
Az elsõ keresztények hite a reménység vallása volt. János szerint „a szeretet kiûzi a félelmet” (1Jn 4,18), ha nem vala­­miben, hanem valakiben, az értünk meghalt és feltámadott Jézusban hiszünk, aki gyõzött és bennünk is gyõzni akar a félelem felett, hogy szabadon megtanuljuk a félelmen gyõz­tes hit, remény és szeretet titkát. 

A szeretet hídja a könyörületesség

Ár: 330 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

A szeretet hídja a könyörületesség

Olvasók Háza

Könyörületesség nélkül meghal a szeretet. A könyörületesség Isten szeretetének visszhangja a szívünkben. Nem elég Isten kegyelmére várni. Embernek maradni csak úgy lehet, ha megtanuljuk a könyörületesség egyszeregyét.

 

A szeretet választása Dr. Szigeti Jenő
A szeretet választása

350 FtKosárba

A szeretet választása

Ár: 350 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

A szeretet választása

Olvasók Háza

A bibliai szeretet nem érzés, nem is jótékonykodás, amit lelkiismeretünk megnyugtatására néha-néha elkövetünk, hanem életforma, amit csak megértő társakkal együtt lehet gyakorolni. A szeretet nem a miénk, Istentől kapjuk, de el kell kérnünk és el kell fogadnunk tudatosan, gyakorlati módon, mint az ételt, az italt és a levegőt.

Az indulat elveszi a tisztánlátást

Ár: 140 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

Az indulat elveszi a tisztánlátást

Olvasók Háza

Az indulat, a harag rossz tanácsadó - inthetne meg bennünket a régi közmondás. Mégis naponta mérgezzük, öljük vele magunkat. Akkor vagyok indulatos, ha elvesztem a belső emberem harmóniáját. De mit tehetünk ellene? Ebben a kis füzetben a Biblia javaslatait olvashatjuk a probléma megoldására.

Az őszinteség hoz igaz megbékülést

Ár: 350 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

Az őszinteség hoz igaz megbékülést

Olvasók Háza

A legveszélyesebb hazugság, amikor önmagunknak nem mondunk igazat. Sokszor elkövetjük ezt a bűnt, és közben elveszítjük szívünk legdrágább kincsét, az örömet.
Az őszinteség a lélek önvédelme, amely kiszabadít a hazugság csapdájából. Ha nem vagyok őszinte, nem látom meg Istent a mindennapjaimban és félreismerem a felebarátomat is, de Isten teremtett világában sem tudok eligazodni. Tévedni emberi dolog, de az őszinte ember Isten segítségével úrrá tud lenni tévedésein. 

Engedelmesség és ellenállás Dr. Szigeti Jenő
Engedelmesség és ellenállás

350 FtKosárba

Engedelmesség és ellenállás

Ár: 350 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

Engedelmesség és ellenállás

Olvasók Háza

Az engedelmességet ma nagyon sokan szolgalelkűségnek tartják, míg az ellenállást az akarat öntudatos kifejezésének. Vajon lehet-e szabad egy engedelmes ember? Mi az, aminek ellenáll a szolgalelkű? Ha engedelmességet vár tőlünk Isten, akkor miért nem úgy teremtett, hogy ösztöneinkkel csak a jóra legyünk beprogramozva? Ha engedelmességre teremtett Isten, akkor miért kívánja tőlünk, hogy a kísértéseknek ellenálljunk? Hogy is függ össze az engedelmesség és az ellenállás?

Hinni félelem nélkül Mihalec Gábor
Hinni félelem nélkül

180 FtKosárba

Hinni félelem nélkül

Ár: 180 Ft

Kosárba
Mihalec Gábor

Hinni félelem nélkül

Olvasók Háza

Isten mindent megtett, hogy nekünk ne kelljen kétségek és rettegések között élnünk. Ez olyan fontos volt számára, hogy Jézus Krisztust is feláldozta értünk. Hogyan veheti el Jézus halála a hívő ember félelmeit? Hogyan találhatjuk meg a szorongást legyőző Istent? Hogyan élhetünk egészséges istenfélelemben? Ezek megértéséhez ad útmutatást és alkalmazásához nyújt segítséget a szerző.

Hitünk a jóban erőssé tesz bennünket

Ár: 290 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

Hitünk a jóban erőssé tesz bennünket

Olvasók Háza

A bizonytalanság a tudás betegsége, a kétség a hité. A mindenható tudásba vetett hitünk megrendülése együtt jár hitünk elvesztésével is. Ez a rövid írás a 21. századi keresztényeken eluralkodó kétség és bizonytalanság titkát keresi.

 

Isten gyermekei ma, szeretetközösségben

Ár: 290 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

Isten gyermekei ma, szeretetközösségben

Olvasók Háza

Istennek mindig voltak gyermekei a földön. Ma is vannak. De miről lehet felismerni azt, hogy valaki Istenhez tartozik? Mit mond erről a Biblia? Ez az írás erre a kérdésre ad választ.

Jézus ma is köztünk van Dr. Szigeti Jenő
Jézus ma is köztünk van

290 FtKosárba

Jézus ma is köztünk van

Ár: 290 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

Jézus ma is köztünk van

Olvasók Háza

Ki volt Jézus? Kicsoda Ő ma? Ha róla szólunk, legtöbbször zavarban vagyunk, hiszen tények, érvek jutnak eszünkbe, amelyekből dogmákat formáltunk, és megdönthetetlen bizonyossággal állítunk, pedig Ő nem az "elv" volt, hanem az ISTEN-EMBER, aki ma is köztünk van, és bennünk akar feltámadni.

 

 

Jöjjetek énhozzám mindnyájan

Ár: 180 Ft

Kosárba
Mihalec Gábor

Jöjjetek énhozzám mindnyájan

Olvasók Háza

Az életben sok mindenbe belefáradhatunk. Jézus nagyon jól ismeri ezeket a kihívásokat. Többségüket maga is átélte földi élete során. Ezért pontosan tudja, miről beszél, amikor felszólít bennünket: "Jöjjetek énhozzám...". A szerző abban szeretne segítsége nyújtani, hogy kérdéseire minden olvasó megtalálja a személyre szabott választ.

Még egy esély, hogy a rosszat jóvá tegyü

Ár: 290 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

Még egy esély, hogy a rosszat jóvá tegyü

Olvasók Háza

A "még egy esély" bibliai neve: kegyelem.Ez nem a bűnök következményeinek elengedését jelenti, hanem egy új esélyt arra, hogy a rosszat jóvá tegyük. Vajon élünk-e vele? 

Ez az írás nem a követelések és az isteni elvárások könyve, hanem azoknak a lehetőségeknek a tükre, amelyeket mindennapi életünk rohanásai közben nem veszünk észre.

 

Még nincs késő, menjünk közelebb Istenhez

Ár: 290 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

Még nincs késő, menjünk közelebb Istenhez

Olvasók Háza

Az evangélium örömüzenete: üdvösségünk van! De akkor miért keresi és fogadja el oly kevés ember ezt az életünket megsokszorozó drága kincset?

Cselekedeteink indítékával, az önzéssel kell megküzdenünk, Jézus ehhez segít bennünket. Dr. Szigeti Jenő ebben az írásában az Isten felé mutatja az utat.

 

Megtaláljuk sebzett lelkünk gyógyírját

Ár: 255 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

Megtaláljuk sebzett lelkünk gyógyírját

Olvasók Háza

A megbocsátás olyan képesség, amely nélkül az ember lelkileg nyomorék. Sokszor büntetjük önmagunkat mások ellenünk elkövetett vétkei miatt, mert azt gondoljuk, hogy a megbocsátás olyan kegy, amit akkor kell a másik felé gyakorolni, amikor az már porig alázkodott. Ez az írás a megbocsátás titkára tanító kalauz.

Mózes írta a Tórát? Dr. Tokics Imre
Mózes írta a Tórát?

140 FtKosárba

Mózes írta a Tórát?

Ár: 140 Ft

Kosárba
Dr. Tokics Imre

Mózes írta a Tórát?

Olvasók Háza

A Tóra vagy más néven a Törvény, Mózes öt könyve, a teremtéstől kezdve bemutatja Mózes haláláig Isten gondviselését és vezetését. Mózes íróként nem vállalkozott kevesebbre, mint arra, hogy az ősatyák Istenének jelenlétén keresztül, a korábbi évezredek históriai történéseit feldolgozva mutassa be a megélt eseményeket és a történelmet. A Tóra három évezred távlatából is sok tanulságot rejthet a mai olvasó számára is.

Teremtő Isten vagy ősrobbanás?

Ár: 350 Ft

Kosárba
Zarka Péter

Teremtő Isten vagy ősrobbanás?

Olvasók Háza

A teremtéstörténet és az evolúció tanainakszembeállítása lényegében az ember világképét feszegető kérdés, hiszen döntésre kényszerít. 

A szerző e rövid írásában újszerű gondolatokat tesz hozzá a másfél évszázada zajló vitához.

 

 

Visszaút a hithez Dr. Szigeti Jenő
Visszaút a hithez

350 FtKosárba

Visszaút a hithez

Ár: 350 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

Visszaút a hithez

Olvasók Háza

A hit bizalom. Nem valamiben, hanem Valakiben. A bizalom összeköt, a bizalmatlanság elválaszt. A kereszténység a bizalom vallása, olyan emberek közössége, akik menedéket találtak a Jézusba vetett hitükben. A mai ember kiszolgáltatottnak érzi magát és egyre erősebb az az életérzés, hogy ma már senkiben nem bízhatunk. Jézus az a valaki, akiben nem csalódunk, de az önmagunkba vetett bizalom mindig megcsal. Menedéket keresünk és õ mindig vár, felajánlja oltalmát, biztonságot ad. Csak el kell indulni vissza­felé, a hithez. Jézus azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). Ki kell próbálni az igazság útját, mely az életre vezet.

Viszel-e örömet mások életébe

Ár: 330 Ft

Kosárba
Dr. Szigeti Jenő

Viszel-e örömet mások életébe

Olvasók Háza

Az embert Isten örömre teremtette, de elveszítettük ezt a drága kincset, amikor a bűnünk a Paradicsomon kívülre rekesztett bennünket. Jézus örömre akar újjáteremteni minket. A kereszténység elveszíti az igazi célját, ha nem örömre tanít. „Mint a moly a ruhának, és féreg a fának, úgy árt a bánat az ember szívének” – mondta egy ókori bölcs.

Még van választásod: misszió egy megrontott világban

Ár: 290 Ft

Elfogyott
Dr. Szigeti Jenő

Még van választásod: misszió egy megrontott világban

Olvasók Háza

Érdemes-e ma még kereszténnyé lenni egy olyan világban, ahol minden szembefordul az evangélium tanításával? Jézus nem egy uralkodáson alapuló egyházszerbezetet hozott létre, henm az egymásért tenni akarók közösségét

Isten minden emberre vár, mindenkit kapcsolatba akar hozni önmagával. Küldetésünk a misszió, ami nem lélektoborzás, hanem közösségépítés.

 

BIK Könyvkiadó