A kapitány - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Kereszténység - hitélet - tapasztalatok Történetek - tapasztalatok A kapitány

 A kapitány

Eredeti ár: 5 400 Ft17% Ár: 4 500 Ft

Kosárba
Joseph Bates - James White

A kapitány

Joseph Bates élete

  • Kiadó: BIK Könyvkiadó
  • Kiadás éve: 2022
  • Kötés: kemény fedeles
  • Oldalszám: 384

Joseph Bates ha­jós­ka­pi­tány élet­tör­té­ne­te igazi ku­ri­ó­­zum, egy kü­lön­le­ges em­ber életének rend­kí­vü­li eseményekkel tar­­kí­tott, re­gé­nyes his­tó­ri­á­ja, amely azon­ban épp olyan va­ló­­sá­gos, mint bár­me­lyi­künk éle­te – még ha a mi­énk nem is bő­vel­ke­dik olyan ka­lan­dok­ban, mint az övé, egy do­log­ban még­is meg­egye­ző: szá­munk­ra is adott a le­he­tő­ség, hogy kilátástalannak tűnő kö­rül­mé­nyek kö­zött is meg­ta­lál­has­suk a jó irányt, amerre éle­tünk hajóját kormányozhatjuk.
Bates ka­pi­tány iz­gal­mas fel­fe­de­ző­út­ra hív­ja az Ol­va­sót: csat­la­koz­zunk hoz­zá, in­dul­junk el ve­le együtt a nagy uta­zás­ra, hogy ve­le együtt ér­hes­sünk cél­ba – egy va­ló­ban nyu­godt, bé­kés és biz­ton­sá­gos ki­kö­tő­be.
Halálának 150. évfordulóján Joseph Batesre em­lé­kez­ve ajánljuk a viszontagságai­ról, útkereséséről szó­ló, korabeli illuszt­­rációkkal gazdagított könyvet.

BIK Könyvkiadó