Útelágazás - BIK Könyvkiadó
BIK Könyvkiadó
KosárKosár: üres

Kosara jelenleg üres

Refor- máció 500

Kereszténység - hitélet - tapasztalatok Idők - jelek - események Útelágazás

Útelágazás

Eredeti ár: 1 700 Ft18% Ár: 1 400 Ft

Elfogyott
Herbert Edgar Douglass

Útelágazás

Megosztó kérdések az adventmozgalomban 1957-től napjainkig

  • Kiadó: BIK Könyvkiadó
  • Kiadás éve: 2019
  • Kötés: ragasztott
  • Oldalszám: 174

„Her­bert Douglass a He­ted­na­pi Ad­ven­tis­ta Egy­ház­ban az 1950-es évek­ben tör­tént ese­mé­nyek szem­ta­nú­ja volt, rész­le­tes elem­zé­sé­nek ezért kü­lön­le­ges ér­té­ke van. Én is ott vol­tam, így ta­nú­sí­ta­ni tu­dom be­szá­mo­ló­já­nak hi­te­les­sé­gét. Az ál­tala ismertetett té­nyek né­me­lyi­ke szo­mo­rú, mert ar­ról tesz bizonyságot, hogy az el­múlt öt­ven év sok te­o­ló­gi­ai meg­osz­lá­sa el­ke­rül­he­tõ lett vol­na."

"Ha az egyház hittudósait felkérik, hogy vegyenek részt az evangeli­ká­lok­kal folytatott párbeszédben, ha a Questions on Doctrine írói megértik, milyen erős volt a kálvinista befolyás az evan­gelikál teológiában, ha Ellen White idézeteit becsületesen mutatták volna be… De mi­ért töp­reng­jünk ezen? Most együtt élünk a kö­vet­kez­mé­nyek­kel, és a fon­tos az, hogy okul­junk a fél év­szá­zad­dal ez­előtt tör­tén­tek min­den ta­nul­sá­gá­ból.
A té­nyek ma­kacs dol­gok. A ter­mé­keny ta­laj­ba ve­tett ma­gok­hoz ha­son­ló­an egy ide­ig nem lát­sza­nak, de idő­vel ki­csí­ráz­nak, és a fel­szín­re tör­nek. Lesz olyan nem­ze­dék, amely őszin­tén és bát­ran fog bán­ni az e könyv­ben is­mer­te­tett té­nyek­kel. Bár­csak er­re kész­tet­né Is­ten a kötet ol­va­só­it, és így já­rul­ná­nak hoz­zá Krisz­tus imá­já­nak meg­va­ló­su­lá­sá­hoz: »Hogy mind­nyá­jan egyek le­gye­nek.« (Jn 17,21)” 
Kenneth H. Wood, az Adventist Review nyu­gal­ma­zott szer­kesz­tő­je, 
az El­len G. White Estate igaz­ga­tó­ja

BIK Könyvkiadó